VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: tammikuu 2015

VRLeaks jättänyt tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille 21.1.2015

KESKUSRIKOSPOLIISILLE

TUTKINTAPYYNTÖ

Tutkintapyynnön tekijä Mikko Nyman

Asia VR-Yhtymä Oy:n teknillinen valvonta ja seuranta ns. VRLeaks-asiassa

Tutkintapyyntö

Mikko Nyman pyytää Keskusrikospoliisia tutkimaan onko seuraavan asiakirjan (liite 1) perusteella aiheellista epäillä, että VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusorganisaatiossa työskennelleet henkilöt ovat seuranneet laittomasti Mikko Nymanin tapaamisia eri henkilöiden kanssa.

Vaatimukset

Mikäli asiassa tulee esille mahdollinen laiton seuranta ja valvonta, Mikko Nyman pyytää selvittämään henkilöt, joiden päätösten perusteella seuranta on suoritettu ja ketkä henkilöt ovat tietäneet ja osallistuneet seurannan toteuttamiseen.

Mikäli asiassa tulee selvitettyä, että henkilö tai henkilöt ovat syyllistyneet asiassa rikokseen, Mikko Nyman tulee vaatimaan heille asiaankuuluvan rangaistuksen.

Perustelut

Esitutkintamateriaalissa, R 13/9447, (liite 1) tulee esille VR-Yhtymä Oy:n entisen turvallisuuspäällikön kirjausten perusteella, että VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusorganisaation henkilöt olisivat kuuden (6) päivän ajan suorittaneet seuranta- ja valvontatoimenpiteitä VRLeaksin henkilöihin kohdistuen. On selvää, että VR-Yhtymä Oy:n toimintoihin ei kuulu missään tilanteissa valvontatoimenpiteitä toimittajia kohtaan.

Mikko Nymanin henkilöön liittyvällä seurannalla ja ulkopuolisilla laitteilla tapahtuvalla valvonnalla on pyritty estämään Mikko Nymanin mahdollisuus hoitaa toimittajan työ tilanteessa, jossa Nyman on julkaissut kirjoituksia VR-Yhtymä Oy:n toiminnoista ja erityisesti sen turvallisuusorganisaatiossa esille tulleista epäselvyyksistä. Epäilty valvonta ja seuranta on erityisen moitittavaa, kun huomioidaan, että toimittajan työ perustuu sananvapauslain ns. lähdesuojan hyödyntämiseen kaikissa tilanteissa. Lähdesuojalla yhteiskunta on halunnut turvata vapaasti toimivan lehdistön ja siten yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn ja julkituonnin.

On oletettavaa, että valvonnan ja seurannan keinoin on pyritty saamaan selville ne henkilöt, jotka ovat mahdollisesti luovuttaneet VR:n tietoja tai asiakirjoja Mikko Nymanille.

Mikko Nyman täydentää tutkintapyyntöä sen jälkeen, kun asiassa tulee selvitettyä valvonnan ja seurannan tosiasiallinen tapa, keinot ja ympäristö ml. koti.

Helsinki 21.1.2015
Mikko Nyman
Päätoimittaja
VRLeaks

VR:n sisäinen ja ulkoinen valvonta osin puutteellista?

ANALYYSI

VR-Yhtymä Oy:n sisäisessä ja ulkoisessa valvonnassa merkittävä valtatyhjiö?

12.1.2015 alkaneessa rikosoikeudenkäynnissä VR-Yhtymä Oy vaatii sen entiseltä turvallisuuspäälliköstä vuokra-auton käytöstä 214.000 euron vahingonkorvauksia ja lisäksi syyttääjä vaatii mainitulle henkilölle vankeutta törkeästä petoksesta tai vaihtoehtoisesti tuomiota luottamusaseman väärinkäytöstä.

TAUSTAA

VRLeaks teki 24.2.2012 Keskusrikospoliisille (KRP) tutkintapyynnön VR:ssä mahdollisesti tapahtuneista henkilötieto- ja salakatselurikoksista. KRP siirsi jutun tutkinnan Helsingin poliisin talous- ja omaisuusrikosyksikölle, joka suoritti jutun esitutkinnan keväällä 2012. Salakatselu voitiin näyttää poliisin toimesta toteen, mutta sen syyteoikeus oli vanhentunut. Sen sijaan poliisi ei saanut näyttöä VR:n mahdollisesta laittomasta henkilörekisteristä. Merkille pantavaa esitutkintamateriaalissa on silloisen VR:n turvallisuusjohtajan lausunto, että ”on mahdollista, että joku tiedostoista muodostaisi henkilörekisterin.” Alla ote esitutkintamateriaalin tästä kohdasta.

VR-etpk 2012

Samasta esitutkintapöytäkirjasta selviää, että VR:n ex-turvallisuuspäällikön esimies on VR:n entinen lähiliikennejohtaja ja, että VR:n turvallisuusyksikkö toimii suoraan konsernin toimitusjohtaja Mikael Aron alaisuudessa. Edellä mainittu VR:n ex-lähiliikennejohtaja toimii VR:n todistajana parhaillaan käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä ex-turvallisuuspäällikköä vastaan.
VR:llä oli yleisesti tiedossa VR:n turvallisuusyksikön varsin erikoiset toimintamenetelmät: Lukuisat VR:n rivityöntekijät ja VR:n organisaatiossa erittäin korkeissa asemissa olevat henkilöt ovat kertoneet mainituista toimintatavoista VRLeaksille. Myös Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta 16.3.2012.

Esitutkintamateriaaleista selviää ainakin se, että VR:n ex-turvallisuuspäällikön tekemiset ovat olleet niin hänen esimiehensä kuin yhtiön toimitusjohtajankin tiedossa. VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n ex-turvallisuuspäälliköstä haluttiin tietoisesti tehdä niin sanottu uhrilammas, jotta yhtiön maine ei tahrautuisi enempää. Ex-turvallisuuspäällikkö ei kuulunut VR:n johdon kannustinjärjestelmän piiriin; VRLeaksille kerrottujen tietojen perusteella tämä oli yksi syy hänen valitsemisekseen uhrilampaaksi. Uhrilammas-termiä on käytetty nimenomaisesti VRLeaksille vuodetuissa dokumenteissa. VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro myönsi Ylen Ykkösaamun haastattelussa 17.3.2012 saaneen ex-turvallisuuspäälliköltä henkilökohtaista turvallisuuspalvelua kerran toimitusjohtajakautensa aikana.

VRLeaksille vuodetun tiedon mukaan eräs VR:n taannoiseen johto-organisaatioon kuulunut henkilö oli mennyt kysymään ex-turvallisuuspäällikön esimieheltä, haluaako hän kenties kuulla ex-turvallisuuspäällikön tuoreimmista tekemisistä? Ex-lähiliikennejohtaja oli peittänyt korvansa käsillään, vastannut kieltävästi ja poistunut ulos tupakoimaan.

SISÄINEN VALVONTA

VR:n turvallisuusyksikön toimintaa ei aiemmin käytännössä valvottu mitenkään. Yksikön vuosibudjetti oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja sen kustannukset hyväksyi ensin ex-turvallisuuspäällikkö, sitten hänen esimiehensä ja lopulta VR:n turvallisuusjohtaja. Ulkopuolisten vartiointiyritysten palveluita ei eritelty laskuissa kyllin tarkasti, mikä lopulta johti VR:n ex-turvallisuuspäällikön rikosoikeudenkäyntiin hänen käytössään olleen vuokra-auton osalta. Valvonnan puute mahdollisti VR:n turvallisuusyksikön varsin luovat toimintatavat ja mitä erikoisimpien instrumenttien, kuten laskeutumisköysien, pimeänäkökiikareiden, peruukkien hankinnan ja esimerkiksi naamioitumisen erilaisissa tilanteissa.

Alla ote VR:n 4.5.2012 Helsingin poliisille jättämästä tutkintapyynnöstä. Koko VR:n jättämän tutkintapyynnön voit ladata tästä.

VR-tutkintapyyntö 04052012

OMISTAJAOHJAUKSEN PUUTTUMINEN

VR-Yhtymä Oy toimii Valtioneuvoston Kanslian (VNK) Omistajaohjausosaston alla ja se on VNK:n mukaan kaupallisesti toimiva yhtiö, johon valtio-omistajalla on strateginen intressi. VNK:n omistajaohjausosasto pitää tärkeänä, että VR tuottaa voittoa. Osakeyhtiölaissa kuitenkin sanotaan, että ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” VR:n yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin: VR tuottaa voittoa, mutta ei siis osakkeenomistajille, VR:n tapauksessa Suomen valtiolle, sillä VR ei jaa osinkoa omistajalleen. Poikkeuksena tästä Mikael Aron toimitusjohtajakaudella on tilikausi 2013, jonka tuloksesta valtio-omistaja sai VR:n hallituksen esityksestä poiketen yhtiöstä 30 miljoonaa euroa osinkoa 22.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa.

VRLeaksin tiedusteltua VNK:sta muun muassa VR:n poikkeuksellisen korkeaa omavaraisuusastetta, yhtiön heikkoa sijoitetun pääoman tuottoa, toimivan johdon bonusjärjestelmää ja heikkoa osinkotuottoa valtiolle, vastaukseksena oli VR:n valmistautuminen tuleviin 2 miljardin euron kalustoinvestointeihin. VNK:n mukaan nämä tiedot on saatu VR:ltä.

Jokainen kaupallisella pohjalla toimiva yritys joutuu jossain vaiheessa elinkaartaan investoimaan. Investoinnit voi rahoittaa lukuisin eri elementein, kuten kassavirralla tai esimerkiksi ulkopuolisin rahoitusinstrumentein. VNK:n mukaan VR kuitenkin tarvitsee vahvaa tasettaan tuleviin investointeihin, kuten edellä on kerrottu. Myös valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd) on samoilla linjoilla VNK:n kanssa tässä asiayhteydessä, kuten ministerin vastauksesta kansanedustaja Ari Jalosen (ps) jättämään kirjalliseen kysymykseen selviää. Olennaista niin VNK:n kuin ministeri Paateronkin vastauksissa on se, että vastaukset kysymykseen on kysytty VR:ltä itseltään. Tämä mahdollistaa yhtiön vapaan toiminnan ilman valvontaa.

OIKEUDENKÄYNTI 12.-15.1.2015

Kaikki yllä mainittu johti lopulta VR:n tekemään rikosilmoitukseen VR:n entisen turvallisuuspäällikön autokuviosta. VR oli tehnyt Helsingin poliisille tutkintapyynnön aiheesta 4.5.2012. Jutun esitutkintamateriaali käsittää 184 sivua, joita VRLeaks ei julkaise muun muassa liikesalaisuuksista johtuen.

VR:n ex-turvallisuuspäällikköä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa auton käyttöön liitten törkeästä petoksesta, josta voidaan tuomita jopa neljä vuotta vankeutta. Muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi oikeudenkäynnistä STT:n uutiseen liittyen 12.1.2015 tässä uutisessa.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n toimiva johto luuli kyseisen henkilöauton olleen ex-turvallisuuspäällikön henkilökohtainen. Mikäli kyseessä olisi ollut työntekijän oma ajoneuvo, jota hän käyttää työajoihin, hän olisi ollut oikeutettu nostamaan kilometrikorvauksia. Alla ote ex-turvallisuuspäällikön vastauksesta syytteeseen.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion tästä rikosasiasta kansliapäätöksenä 12.3.2015, jolloin tulee kuluneeksi 1092 päivää siitä, kun VR:n ex-turvallisuuspäällikkö hyllytettiin tehtävästään.

Turvallisuuspäällikon vastaus 2014

FAKTA

  • VRLeaks teki tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille VR:ssä mahdollisesti tapahtuneista rikoksista 24.2.2012
  • VR hyllytti entisen turvallisuuspäällikkönsä tehtävistään 15.3.2012, joka sittemmin irtisanoutui yhtiön palveluksesta
  • VR teki tutkintapyynnön entisen turvallisuuspäällikkönsä auton käytöstä 4.5.2012
  • Entinen turvallisuuspäällikkö oli pidätettynä 19.-20.6.2012 asian johdosta
  • Oikeudenkäynti autojupakasta alkoi 12.1.2015
  • VR vaatii entiseltä turvallisuuspäälliköltään vahingonkorvauksia auton käytöstä 214.000 euroa

VRLeaks

Juttua päivitetty 16.1.2015 klo 15.34 Sirpa Paateron puoluekannan osalta.

VR:n ja VR:n ex-turvallisuuspäällikön oikeudenkäynti autojupakasta alkaa 12.1.2015

VR:n ja VR:n taannoin hyllyttämän ja sittemmin irtisanoutuneen VR:n entisen turvallisuuspäällikön välinen oikeudenkäynti turvallisuuspäällikön käytössä olleen auton käytöstä alkaa maanantaina 12.1.2015.

Käräjäoikeuden istuntoon on varattu neljä arkipäivää

Helsingin Sanomien uutisen vuoksi irtisanoutuneen VR:n entisen turvallisuuspäällikön Turvatiimiltä vuokratun auton käyttöä koskeva rikosasia saanee pisteen Helsingin käräjäoikeudessa 15.1.2015. VRLeaksin Helsingin käräjäoikeudesta 9.1.2015 saamien tietojen mukaan esimerkiksi tappoasiat on ratkaistu keskimäärin yhdessä päivässä.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n entisen turvallisuuspäällikön käytössä ollut auto oli varustettu sinisin hätävilkuin ja auton varustukseen kuului muun muassa nopeustutka. VRLeaksin tiedusteltua nopeustutkan perimmäistä tarkoitusta rautatieoperaattorin ydinliiketoimintaan, VRLeaksille vastattiin, että ”XXX käytti nopeustutkaa Korson Ankkarockissa, jotta Korson aseman ohittavat junat eivät ylittäisi festivaalin vuoksi asetettua tilapäistä 50 km/h:n nopeusrajoitusta.”

Entisen turvallisuuspäällikön auton varusteisiin kuuluivat lisäksi laskeutumisköysi ja pimeänäkökiikarit, kuten Helsingin Sanomat uutisessaan kertoo. VR:n turvallisuusyksikön käyttämän alihankkijayrityksen vartijat olivat lisäksi sonnustautuneet pajupuskiksi vahtiessaan Ilmalan varikolla junarunkojen töhrijöitä.

VR-Yhtymä Oy vaatii Helsingin Sanomien julkaiseman STT:n uutisen mukaan VR:n ex-turvapäällikön autonkäytöstä siviiliajoista noin 200.000 euroa vuosilta 2009-2012. Tällä summalla olisi mainittuna ajanjaksona ajanut taksilla noin 140.000 kilometriä, eli lähes 50.000 kilometriä vuodessa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: