VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2014

VR:n vuosiraportti 2013 kertoo paljon, mutta ei sano mitään

ANALYYSI

VR:n 24.3.2014 julkaisema vuosiraportti on monimutkainen kokonaisuus. Koska vuosiraportti ja tilinpäätös on tehty niinkin mutkikkaaksi ja siihen on piilotettu lukuisia sivulauseita, VRLeaks jakaa tämän jutun useampaan aihekokonaisuuteen erillisten väliotsikoiden alle. Ongelman vuosiraportin ja tilinpäätöksen analysoinnissa muodosti se, että VR:n vuosiraportissa on valtavasti kirjoitusvirheitä, olivatkin ne sitten tahattomia tai tarkoituksellisia.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

VR:n vuosiraportista ei selviä yksiselitteisesti sekään, kuinka paljon kannustimia VR:n toimivalle johdolle (niin sanotut L1-L4-tasot) on maksettu tai tullaan maksamaan. VRLeaksin VR:n sisäpiiristä saamien tietojen mukaan toimivalle johdolle maksettavien kannustimien summa vuoden 2013 tuloksesta tulee olemaan noin 6,9 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti henkilöstörahastolle on varattu 3,9 miljoonaa euroa.

VR-konsernin johdon palkat ja palkkiot ovat nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 41 %, emoyhtiössä 77 %.

VR ei ole maksanut valtio-omistajalleen euroakaan osinkoa tilikauden 2007 jälkeen.

TÄSMÄLLISYYS

VR:n kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2013 oli 84,7 %, lähiliikenteen 95,8 % ja tavaraliikenteen 91,0 %. VR:n 171-sivuisessa vuosiraportissa ei puututa sanallakaan siihen, kuinka paljon VR on maksanut asiakkailleen korvauksia täsmällisyysongelmista aiheutuneista kuluista johtuen. Myöhästymiset ovat vaikuttaneet noin kymmeneen miljoonaan matkustajaan. Tavaraliikennepuolelta vastaavaa analyysiä on mahdotonta tehdä julkisten dokumenttien puuttumisen vuoksi.

Kaukoliikenteessä tilastoidaan myöhästyneeksi sellainen junavuoro, joka on määräasemallaan yli viisi minuuttia myöhässä. Tämä on aiheuttanut siten vähintään 50 miljoonaa myöhästymisminuuttia.

AVAINLUVUT JA SANKTIOT

VR on maksanut Liikennevirastolle vuoden 2013 myöhästymisistä 1.645.670 euroa, joka perustuu esimerkiksi VR:n kalustovikoihin tai peruttuihin juniin. Liikennevirasto on maksanut VR:lle vuoden 2013 aikana sanktiomaksuja 2.279.240 euroa esimerkiksi ratatöistä ja turvalaitevioista johtuen. Lisäksi VR on maksanut Helsingin seudun liikenteelle (HSL) noin neljännesmiljoonan vuodessa muun muassa myöhästymisistä ja perutuista junista johtuen.

VR-konsernin liikevoitto vuonna 2013 oli 70,6 miljoonaa euroa. Tästä VR-konserni maksoi veroja 4,6 miljoonaa euroa, eli 6,5 % voitosta. VRLeaks huomauttaa, että yhteisöveron suuruus Suomessa on vuonna 2014 20 % ja vuonna 2013 sen suuruus oli 24,5 %. VR:n vuosiraportin läpinäkymättömyyden ja konsernin monimutkaisen yhtiörakenteen vuoksi vuosiraportista on mahdotonta tehdä täysin virheetöntä analyysiä.

MAHDOLLINEN LAITON RISTISUBVENTIO

Vuosiraportin perusteella ei voida poissulkea sitä, tapahtuuko VR Groupissa mahdollisesti EU:n kieltämää ristisubventiota eri liiketoiminta-alueiden välillä. VR:n henkilöliikennepuolen suurimmat yksittäiset asiakkaat ovat HSL ja Suomen valtio Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) osalta ostoliikenteessä. HSL:n ja LVM:n tuoma kassavirta VR:lle on vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. VR-Yhtymän tytäryhtiö Pohjolan Liikenne Oy on linja-autoliikennettä harjoittava yhtiö, joka on tehnyt liiketappiota yhtämittaisesti vuodesta 2010 lähtien. VR:n vuosiraportista ei selviä niin ikään sekään, minkä verran konserniavustuksia (tytär)yhtiöiden ja emoyhtiön välillä on suoritettu. Lisäksi VR:n tavaraliikenneoperointia saatetaan myös subventoida HSL:n ja LVM:n ostoliikennejunista koostuvilla kassavirroilla.

YHTEENVETO

Huolimatta epätäsmällisyydestä, sanktioista ja muista VR:n palvelutasoon negatiivisesti vaikuttaneista seikoista, VR:n hinnoittelu niin henkilö- kuin tavaraliikennepuolellakin on noussut merkittävästi vuoden 2013 aikana verrattuna vuoteen 2012. Samalla VR:n toimivalle johdolle (L1-L4-tasot) varattujen kannustinpalkkioiden määrä on moninkertaistunut aiempaan verrattuna. Tästä huolimatta VR ei maksa valtio-omistajalleen osinkoa. Osakeyhtiön ainut tarkoitus lain mukaan on tuottaa omistajilleen voittoa. VR:n tapauksessa näin ei ole tapahtunut kuuteen vuoteen.

– Vuosiraportin mukaan VR:n oma vapaa pääoma on kasvanut vuoden 2012 528 miljoonasta 593 miljoonaan 31.12.2013 mennessä, eli kasvua on 12 % – yhdessä vuodessa. Samalla yhtiön sijoitetun pääoman tuotto on vain 4,4 %.
– VR:n oman pääoman tuotto on 3,9 %.
– VR:n omavaraisuusaste on 83,6 %.

VR-Yhtymä Oy voi pelkästään nykyisillä kassavarannoillaan maksaa tulevat sähköveturihankinnat käteisellä. Kassan ja vapaan pääoman suuruus perustuu muun muassa VR-Yhtymä Oy:n tekemiin kiinteistö- ja maa-aluekauppoihin, joista VR-Yhtymä on saanut kymmenien miljoonien eurojen vahvistuksen taseeseensa. On huomioitava, että VR on saanut lähes kaiken rakennus- ja maa-aluekantansa apporttina (lahjoituksena) valtiolta 1.7.1995, kun Valtion Rautatiet -niminen liikelaitos yhtiöitettiin VR-Yhtymä Oy:ksi ja radanpito ja -omistus siirrettiin valtionvirastolle, joka tuolloin kantoi nimeä Ratahallintokeskus.

Tällaista kilpailuetua ei ole millään muulla Suomen rautatiemarkkinoille pyrkivällä yksityisellä operaattorilla.

VR:n rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvo on kasvanut tilikauden 2012 161 miljoonasta 243 miljoonaan. Vuosiraportista ei voida yksilöidä, mistä tällainen kasvu on johtunut.

HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA 2013–2015 – VR:n ”KISSANPÄIVÄT”

VRLeaksin aiemmin tässä (klikkaamalla tätä linkkiä voit lukea koko VR:n henkilöliikennestrategian) artikkelissa julkaiseman VR:n henkilöliikennestrategian mukaan VR:llä on tällä hetkellä ”kissanpäivät”, jossa mainitaan VR:n ja LVM:n tekevän pitkäaikaisia ostoliikennesopimuksia. Käytännössä tämä estää kilpailijoiden tulon rataverkolle VR:n ja LVM:n välisen henkilöliikenteen yksinoikeussopimuksen vuoksi.

Juttua päivitetty 27.3.2014 klo 14.26 yhteisöveron vuoden 2013 osalta.

Skenaariot

VRLeaks, työryhmä

VR:n viestinnällä ehdoton kommunikointikielto VRLeaksiin

UUTINEN

VR-Yhtymä Oy on asettanut VR:n viestintäyksikölle kommunikointikiellon VRLeaksin toimitukseen.

VR julkaisi tänään 21.3.2014 vuoden 2013 vuosiraportin (klikkaamalla edellä olevaa, pääset VR Groupin vuosikertomussivuille), jonka sisällöstä VRLeaks olisi halunnut lisätietoja VR:n viestinnästä. VRLeaks tavoitti VR:n viestintäasiantuntija Sinihannele Mesilaakson, mutta hän ei voinut kommentoida mitään VRLeaksille aiheeseen liittyen. VRLeaksin tiedusteltua asiasta, Mesilaakson vastaus oli: ”näin on sovittu meidän kesken”. VRLeaksin saamien ja VR:n turvallisuusjohtaja Rauno Hammarbergin VRLeaksille vahvistamien tietojen mukaan tiedonvälityskielloista VRLeaksille on päättänyt Rauno Hammarbergin esimies. Hammarbergin esimies on VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro.

VR:n viestinnän kommunikointikiellot VRLeaksiin koskevat myös VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtajaa ja VR:n viestintäpäällikköä. Tämän lisäksi VR:n Facebook-sivuilta poistetaan VRLeaksin saamien tietojen mukaan kaikki kirjoitukset, joissa VR:n Facebook-sivujen kommentoijat viittaavat VRLeaksiin.

VR:n toimitusjohtajan määräämä kommunikointikielto VRLeaksiin koskee sekä VR:n viestintä- että turvallisuusyksikköä ja se on ehdoton.

VRLeaks analysoi VR Groupin vuoden 2013 vuosiraportin ja uutisoi aiheesta laajemmin 26.3.2014 mennessä.

VRLeaks

VR:n henkilöstörahastoon 3,9 miljoonaa kannustinpalkkioita, avainhenkilöille jopa 6,9 miljoonaa euroa

VUOTO

VRLeaksiin VR:n intranetistä vuodetun dokumentin mukaan VR maksaa vuoden 2013 tuloksen perusteella henkilöstörahastoonsa 3,9 miljoonaa euroa kannustinpalkkioiden muodossa. VR:n 6.3.2014 julkaiseman tiedotteen mukaan VR-Yhtymä Oy on varannut vuoden tilinpäätöksessä kannustinpalkkioihin 10,8 miljoonaa euroa.

VRLeaksin VR:n sisäpiiristä saamien tietojen mukaan kannustinpalkkioita oltaisiin maksamassa niin sanotuille L1-L5-johtajatasoille yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. L1-L5-tasoon kuuluu L1-tasolla toimitusjohtaja, L2-tasolla VR-konsernin johtoryhmä ja niin edelleen. L1-L5-tasot käsittävät yhteensä 780 henkilöä, joista osa toimii asiantuntijatehtävissä. VR:n henkilöstörahastoon kuuluu noin 9.000 työntekijää ja toimihenkilöä. VRLeaks korostaa, että L1-L5-tason kannustinpalkkioiden suuruutta ei ole vielä VR:n osalta virallisesti vahvistettu, eikä tämä välttämättä ole lopullisten kannustinpalkkioiden lopullinen suuruus.

Mikäli VR:n henkilöstörahastoon maksettavat kannustinpalkkiot maksettaisi sellaisenaan VR:n työntekijöille ja toimihenkilöille, tarkoittaisi se keskimäärin 430 euron bruttopalkkaa. L1-L5-tasojen kohdalla keskimääräinen kannustinpalkkio olisi noin 9.000 euroa. VRLeaks huomauttaa, että L1-L5-tasojen kannustinpalkkiot kasvavat sen mukaan, mitä korkeammassa tehtävässä L1-L5-tason johtaja tai asiantuntija VR:ssä on. Vertailun vuoksi: VR:n toimitusjohtaja Mikael Arolle maksettiin kannustinpalkkioita vuoden 2010 tuloksesta 146.342,40 euroa ja 509 muulle avainhenkilölle yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. Näin ollen tulospalkkiot ovat yli tuplaantuneet kolmessa vuodessa. VRLeaks alleviivaa sitä, että VR-Yhtymä Oy ei ole maksanut kertaakaan osinkoja valtio-omistajalleen tilikauden 2007 jälkeen.

FAKTA

 • VR-Yhtymä Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, joka toimii henkilöliikenteen osalta monopolissa
 • VR:n kaksi suurinta asiakasta henkilöliikenteessä ovat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Liikenne- ja viestintäministeriö
 • VR on maksanut valtio-omistajalleen osinkoa viimeksi vuonna 2008 tilikauden 2007 tuloksesta

Alla VR:n intranetin (Verstas) dokumentti aiheesta. Dokumentin jälkeen myös aiheesta Verstaalla herännyt keskustelu (saat kuvat suuremmiksi klikkaamalla hiirtä niiden päällä).

Sivu 1

Työntekijöiden kommentit:

Sivu 2

Sivu 3

Sivu 4

VRLeaks, työryhmä

Kaupunkiradan myöhästymiskerrat liki kymmenkertaistuivat lyhyistä kääntöajoista johtuen

UUTINEN

Helsinki-Kerava-rataosan myöhästymiskerrat melkein kymmenkertaistuivat Helsingin aseman kuljettajien lyhyempien kääntöaikojen suhteen. VRLeaks kirjoitti asiasta viime torstaina tässä artikkelissa, jossa todettiin VR:n joutuneen maksamaan Helsingin seudun liikenteelle (HSL) merkittäviä myöhästymissakkoja lyhennetyistä kääntöajoista johtuen. Matkustajien kannalta myöhästymissakoilla ei ole merkitystä, mutta myöhästymismäärillä ja -minuuteilla on.

VRLeaksin Liikennevirastolta saamista tilastoista selvisi, että vertailujaksolla 1.4.-31.5.2013 ja 1.12.2013-31.1.2014 poikkeama on merkittävä. Ensi mainitulla ajanjaksolla Helsingin aseman kääntöajat Keravan kaupunkiradan junien osalta olivat 20 minuuttia, jälkimmäisellä ajanjaksolla 10 minuuttia. Kääntöaika tarkoittaa tässä tapauksessa sitä aikaa, joka kuljettajalla on käytettävissä Helsingin asemalla junan lähtövalmisteluiden tekemiseen.

Tarkastelujaksojen välillä on merkittävä ero:

 • 1.4.-31.5.2013 (kääntöaika 20 min) henkilökunnasta johtuneita myöhästymisiä Helsinki-Kerava-välillä oli 38 kappaletta ja nämä aiheuttivat yhteensä 376 minuutin myöhästymiset
 • 1.12.2013-31.1.2014 (kääntöaika 10 min) henkilökunnasta johtuneita myöhästymisiä Helsinki-Kerava-välillä oli 361 kappaletta ja nämä aiheuttivat yhteensä 2235 minuutin myöhästymiset

Numeroina tämä tarkoittaa sitä, että myöhästyneiden junien kappalemäärä kasvoi tarkastelujaksojen välillä 9,5-kertaiseksi, myöhästymisminuutit kuusinkertaisiksi.

VRLeaks laski tilastoista lisäksi sen, että kaikista myöhästyneistä junista Helsingin aseman osuus vertailujaksojen välillä on seuraava:

 • 1.4.-31.5.2013 (kääntöaika 20 min) henkilökunnasta johtuneita myöhästymisiä Helsingin asemalla oli 35 kappaletta ja nämä aiheuttivat yhteensä 356 minuutin myöhästymiset
 • 1.12.2013-31.1.2014 (kääntöaika 10 min) henkilökunnasta johtuneita myöhästymisiä Helsingin asemalla oli 346 kappaletta ja nämä aiheuttivat yhteensä 2160 minuutin myöhästymiset

Toisin sanoen, Helsinki-Kerava-rataosalla henkilökunnasta johtuneista myöhästymiskerroista 97 % ja myöhästymisminuuteista 92 % tapahtui Helsingin asemalla.

Henkilökunnasta johtuvat myöhästymissyyt eivät johdu sääolosuhteista, vaan käytännössä siitä ajasta, joka henkilökunnalla kuluu junan lähtövalmisteluiden suorittamiseen. VRLeaks tähdentää erikseen, että henkilökunnasta johtuvat myöhästymiset eivät johdu Helsingin aseman rajallisesta raidekapasiteetista, muusta junaliikenteestä tai turvalaitevioista.

FAKTA

 • Helsinki-Kerava-rataosan henkilökunnasta johtuneet myöhästymiskerrat kasvoivat melkein kymmenkertaisiksi vertailuajanjaksojen välillä Helsingin aseman lyhyempien kääntöaikojen vuoksi
 • Helsinki-Kerava-kaupunkiradan junien Helsingin aseman kääntöaikoja kuljettajien osalta lyhennettin 20 minuutista 10 minuuttiin marras-joulukuun vaihteessa 2013
 • VR on joutunut maksamaan tästä johtuen HSL:lle merkittäviä myöhästymissakkoja
 • Myöhästymiset ovat vaikuttaneet kymmeniin tuhansiin matkustajiin

VRLeaks

VR:n liikevoitto 70.600.000 EUR, kannustimet 10.800.000 EUR – ei osinkoja valtiolle

UUTINEN

VR-Yhtymän tänään julkaiseman tiedotteen mukaan VR teki vuonna 2013 liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoittoa 70,6 miljoonaa euroa. Merkille pantavaa tiedotteessa on, että ”Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto parani vuodesta 2012 lähinnä tehostamistoimenpiteiden ansiosta.” Samalla yhtiö on tehnyt vuoden tilinpäätökseen tulospalkkioita varten 10,8 miljoonan euron varauksen. Tiedotteesta ei yksiselitteisesti selviä, onko tulospalkkioita maksettu henkilöstörahastoon, johdolle ja asiantuntijoille, vai onko kyseessä siis pelkkä varaus niiden maksamiseksi tulevaisuudessa. Sen sijaan VR-Yhtymä Oy:n hallituksen toimintakertomuksesta selviää se, ettei henkilöstölle maksettu tulospalkkioita vuonna 2013. Hallituksen toimintakertomuksesta selviää niin ikään se, että henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2012 vuoteen 2013 15,5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen varattujen kannustimien rahamäärän suuruus on siten noin 70 % säästetyistä henkilöstökuluista.

VR:n hallituksen toimintakertomuksessa kerrotaan myös, että VR:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta.

Tilikauden 2013 päätteessa VR:n voitonjakokelpoiset varat olivat 270,5 miljoonaa euroa. VR:n 12.2.2014 vahvistaman sähköveturikaupan arvo on noin 300 miljoonaa euroa.

VRLeaks ei tavoittanut VR:n talousjohtaja, CFO Outi Henrikssonia kommentoimaan asiaa.

Jutun lähteet muun muassa: VR:n mediatiedote 6.2.2014, VR:n hallituksen toimintakertomus 2013 ja VR Groupin keskeiset tunnusluvut vuodelta 2013

VRLeaks tulee tarkentamaan ja laajentamaan tätä juttua, kun VR:n vuosiraportti vuodelta 2013 on julkaistu maaliskuun aikana.

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: