VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2012

VR-Yhtymä Oy:n ja HSL:n sidosryhmätoiminta

VRLeaks pyysi sekä HSL:ltä että STM:ltä dokumentteja VR:n kanssa tehdyistä yhteisistä matkoista Helsingin ulkopuolelle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vastaus oli tällainen:

”Olette tiedustellut HSL:n viranhaltijoiden osallistumisesta VR:n järjestämiin tilaisuuksiin. Ystävällisenä vastauksena kysymykseenne seuraavat yleiset periaatteet:

– HSL tekee normaalia sidosryhmäyhteistyötä liikenteen toimijoiden, mukaan lukien VR:n, kanssa
– tilaisuuksien pääsisältö on aina asiaohjelma
– HSL:llä ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamaa asiakirja-aineistoa sellaisista lyhyistä tilaisuuksista, joissa järjestäjänä tai koollekutsujana on toiminut muu taho kuin HSL itse
– sidosryhmäyhteistyötä varten HSL:ssä mahdollisesti laaditut powerpointit, muistiot, muistiinpanot ja muut sisäiset dokumentit eivät ole viranomaisen asiakirjoja julkisuuslain 5 §:n 4 mom huomioon ottaen, vaan kysymys on viranomaisen ja osakeyhtiön välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadituista asiakirjoista, joita ei myöskään lain mukaan ole tarpeen liittää arkistoon
– sidosryhmätilaisuuksiin osallistuvat ne virkamiehet, joiden osallistuminen tehtävän sisältö ja tilaisuuden sisältö huomioon ottaen on kulloinkin perusteltua
– yksittäisten sidosryhmätilaisuuksien osalta HSL:llä ei ole kattavaa luettelointia osallistujista
– tietopyyntöä koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, HSL:ssä toimivaltainen viranomainen on HSL:n hallintojohtaja

Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus oli tällainen:

VR-YHTYMÄ OY:N SIDOSRYHMÄMATKAT SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ

Olette pyytäneet sähköpostilla 7.9.2012 kaikki sosiaali- ja terveysministeriön (STM) matkalaskukopiot niiden virkamiesten matkoista, jotka ovat käyneet VR-Yhtymä Oy:n sidosryhmämatkoilla Helsingin ulkopuolella.

Pyyntöönne liittyen olemme käyneet läpi STM:n matkalaskut ja todenneet, että STM:n matkahallintojärjestelmässä ei ole VR-Yhtymä Oy:n sidosryhmämatkoihin liittyviä matkalaskuja.

Todettakoon kuitenkin, että STM:n matkayhdyshenkilönä toimiva osastosihteeri on osallistunut esimiehensä luvalla VR-Yhtymä Oy:n 150-vuotis juhlaan 6.6.2012 Helsingissä, joka sisälsi matkan museojunalla Helsinki-Riihimäki-Helsinki. Tilaisuudesta ei tehty matkamääräystä tai -laskua, koska siitä ei aiheutunut kustannuksia ministeriölle.

VRLeaks viittaa tähän artikkeliin https://vrleaks.wordpress.com/2012/03/23/valtioneuvoston-kanslian-virkamiehet-vr-yhtyma-oyn-kustantamassa-prinsessa-ruusunen-baletissa-pietarissa, jossa VR-Yhtymä Oy tarjosi omistajalleen balettiesityksen Pietarissa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: